Vinculació a CCOO

L’ISTAS és un projecte integrat en l’estratègia sindical de CCOO. Té com a missió principal donar suport, mitjançant el coneixement tècnic i especialitzat, a l’acció sindical en els temes relacionats amb la salut laboral i el medi ambient. En aquest últim aspecte, particularment respecte als problemes derivats de l’activitat productiva humana.

L'ISTAS és un projecte integrat en l'estratègia sindical de CCOO. Té com a missió principal donar suport, mitjançant el coneixement tècnic i especialitzat, a l'acció sindical en els temes relacionats amb la salut laboral i el medi ambient. En aquest últim aspecte, particularment respecte als problemes derivats de l'activitat productiva humana.

L'ISTAS presta assessorament i assistència tècnica a la Confederació Sindical de CCOO, tant als òrgans de direcció confederal com a totes les direccions de les federacions i de les organitzacions territorials que la componen.

Manté una cooperació estreta amb les persones responsables de salut laboral i medi ambient de les secretaries corresponents en les organitzacions federals i territorials, i amb els seus equips tècnics respectius.

Col•labora des del seu àmbit d'especialització amb les fundacions i entitats de CCOO, com ara FOREM i l'Escuela Sindical Muñiz Zapico, en els aspectes formatius; amb la Fundació Pau i Solidaritat, en els corresponents a la cooperació i al suport a organitzacions sindicals de l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i Àsia, i amb la Fundación Primero de Mayo, en la reflexió sobre els nous reptes del sindicalisme. A més a més, col•labora amb la Fundació Laboral Internacional pel desenvolupament sostenible SustainLabour.

A més de les tasques específiques del pla de treball anual de l'ISTAS, descrites a Què fem i Projectes i activitats, alguns exemples de tasques de suport efectuades a la CS de CCOO són:

  • Assessorament en la preparació de reunions i documents davant els ministeris de Treball i Afers Socials, Sanitat i Consum, Medi Ambient, Indústria i Energia, així com en els organismes consultius, en especial la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, el Consell Assessor de Medi Ambient i el Consell Nacional del Clima.
     
  • Elaboració d'esborranys de protocols d'intervenció sindical.
     
  • Participació en comissions de treball comunitàries de la UE.
     
  • Participació en reunions i debats internacionals, en col•laboració amb les iniciatives de cooperació de CCOO, especialment a l'Amèrica Llatina i al Carib.