Al servei dels treballadors i treballadores

Totes les investigacions, estudis, publicacions i actuacions de l’ISTAS estan encaminats a aconseguir el seu objectiu fundacional: la protecció de la salut laboral i el medi ambient.

Amb el seu treball, l'ISTAS enforteix la capacitat sindical del conjunt dels representants legals dels treballadors i, molt especialment, la de les delegades i delegats de prevenció.

Atès el paper i els drets que atorga la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) a la figura del delegat de prevenció, una gran part del treball de la Fundació s'ha centrat a dotar-la de mitjans d'informació, formació i assessorament, i d'eines de treball per intervenir en les empreses.

Davant l'aparició de noves figures de representació dels treballadors en alguns acords territorials i convenis sectorials, com la del delegat ambiental, l'ISTAS està desenvolupant els instruments i els recursos necessaris per donar suport als delegats en la seva acció.

Són exemples del que acabem de dir els següents: Guia del delegat i delegada de prevenció, La prevenció de riscos en els llocs de treball, Guia per a la intervenció: la prevenció del risc químic en el lloc de treball, Organització del treball, salut i riscos psicosocials: Guia per a la intervenció sindical. Aquests materials es distribueixen en paper a través del sindicat, però també es poden baixar des d'aquesta pàgina web. Podeu trobar-ne més referències a eines per a delegats i delegades de prevenció.